News

ค่ายยังไรเตอร์ของมติชน

posted on 27 Dec 2009 08:34 by tu-bookclub in News

ยินดีกับป๋อและมัสด้วย กับ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1261654069&grpid=&catid=04

32นัก เรียน ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้าย เข้าอบรมค่ายนักเขียน หรือ ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี

P { margin: 0px; }


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสรกล อดุลยานนท์ รองบรรณาธิการบริหาร นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการ จุดประกายปัญญา ปีที่ 5 " ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 " ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน ) และกลุ่มธุรกิจกระดาษ เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี เปเปอร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รวม 32 คนจากรอบแรก 59 คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดจะได้เข้าร่วมอบรมค่ายนักเขียน หรือ ยัง ไรเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 2 ที่กำหนดจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม  2553  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี 

 

 

โดยทั้ง 32 คนประกอบด้วย
  

1.นายสหรัฐ นาสีเคน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.น.ส.ณวรา หิรัญกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.น.ส.ประภาศิริ อมรชัยวุฒิกุล ร.ร.ศึกษานารี 
4.น.ส.ภัทราพร สิงห์เห ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ 
5.น.ส.ธีรกานต์ ไม้จันทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี 
6.นายพงศกร หมัดซัน ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
7.น.ส.อิมตีซาล ดอเจ๊าะ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
8.นายนิติธร สุรบัณฑิตย์ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.นายณัชพล จินดานนท์ ร.ร.ระยองวิทยาคม  
10.นายทักษ์ดนัย ไชยลังกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


11.น.ส.จารุวรรณ ชื่นชูศรี ร.ร.เบญจราชาลัย
12.นายทินกร พันเพ็ชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13.น.ส.ปิยะธิดา พรพิชญพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
14.น.ส.อัญชฎา อูปแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
15.นายประพันธ์ ภู่พุ่ม ร.ร.กำแพงดินพิทยาคม จ.พิจิตร 
16. นายคทาวุธ ดวงอินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.น.ส.รวิกานต์ เดชดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18.น.ส.พรทิพย์ ผาภูมิโกสุม ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา สังขละ จ.กาญจนบุรี 
19.น.ส.สุนันทา ศิริกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20. น.ส.อนัญญา คูเอี่ยม ร.ร.สมุทรปราการ 


21.น.ส.อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล ร.ร.เบญมราชานุสรณ์ นนทบุรี 
22.น.ส.พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23.น.ส.พรพรรณ เปรมสำราญ ร.ร.ยอเซฟอุปถัมภ์ 
24.นายอรัณภพ พวงสมบัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อุบลฯ) 
25.น.ส.แพรวา มั่นพลศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
26.น.ส.พิชชากร บาลลา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
27.นายสิปปภาส บานเย็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
28.นายจักรเพชร วรสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
29.นายชินรัตน์ สายอุ่นใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
30.น.ส.พรไพลิน จุลพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
31.น.ส.ลลิตา เลี่ยมประวัติ ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงราย และ 
32.น.ส.พิมพ์พิชา อุสาหจิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายสรกลกล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุ ประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการคิด อ่าน เขียน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเขียนมืออาชีพที่จะมาเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาและได้มีส่วนร่วมมอบหนังสือให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระหว่างเข้าฝึกอบรม ผลงานเขียนดีเด่นก็จะได้รับรางวัลมูลค่าเกือบ 100,000 บาทด้วย
  

"ช่วงเวลาที่เข้าฝึกอบรมรวม 4 คืน 5 วันซึ่งตรงกับปิดเทอม หวังว่าน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมจัดตารางเวลาไม่ให้เป็นอุปสรรค อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของโครงการจะได้ติดต่อประสานงานกับทุกคนเพื่อขอคำยืนยันการเข้าร่วม อีกครั้งหลังปีใหม่ และจะนำเสนอผลงานของทั้ง 32 คนใน"มติชน ออนไลน์" ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป" นายสรกลกล่าว

 

 

มาเข้าชุมนุมกันเถอะ!!!

 

 

จุลสาร ปากแข็ง

 

กำหนดส่งต้นฉบับ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เน้อ

 

(กำหนดการก่อนเลื่อน)

 

ฉบับนี้พี่ป๋อเป็น บก.

ส่งได้ที่ kappasai@hotmail.com

โพสลงบล็อกนี้

หรือที่เมลล์ชุมนุม

 

 

 

 

ประชุมภาคี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

 

เจอกัน 12.30 น.

 

ที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ